تصاویر
تماس با ما
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
تماس با ما
آدرس
مازندران - نوشهر - جاده نوشهر به چالوس خیابان شهید عمادالدین کریمی مرکز آموزش عالی  علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 مازندران

کدپستی
46511-43137

تلفن گویا

پیش شماره 011

52326557

52326559

52322005

52322006

52322007

فکس

پیش شماره 011

52322846


ایمیل
Info@fh2uast.ac.ir