سامانه الکترونیکی تجدید نظر به نمرات مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 مازندران
صفحه اصلی وب سایت مرکز فرهنگ و هنر واحد 2 مازندران
دانشجوی گرامی
حداکثر زمان برای ارسال درخواست تجدید نظر 48 ساعت پس از اعلام نمره می باشد بدیهی است به درخواست هایی که پس از تاریخ فوق ارسال شوند رسیدگی نخواهد شد
درخواست هایی که به زبان انگلیسی ارسال شوند حذف خواهند شد
نمره را حتما بصورت عددی وارد نمایید
نتیجه درخواست تجدید نظر خود را از طریق سامانه الکترونیکی دانشگاه پیگیری نمایید ، در صورت عدم تغییر نمره شما پس از 48 ساعت درخواست شما مورد موافقت استاد قرار نگرفته است
    : نام    
  : نام خانوادگی
    : شماره دانشجویی    
  بعد از انتخاب رشته چند لحظه منتظر بمانید تا اساتید مربوط به رشته شما فعال شوند : رشته    
    : استاد    
    : درس    
    : نمره