تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
اطلاعیه بسیار مهم
آزمون پایان‌ترم دروس مندرج در تصویر فوق (کلیه دروس عمومی گروه معارف و دروس مهارت‌های مشترک)، بصورت سراسری و متمرکز در زمان مذکور برگزار می‌گردد؛ بالطبع کلیه فرآیندها اعم از تعیین منابع، طراحی سوال، برگزاری آزمون، تصحیح اوراق و اعلام نمرات نهایی توسط سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور انجام می‌پذیرد.

 توصیه اکید می‌گردد دانشجویان ضمن حضور در کلیه کلاس‌ها و مطالعه دقیق دروس، منابع امتحان را طرق فوق‌الذکر دریافت و مطالعه کامل و دقیق نمایند

آپلود عکس

آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز