تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
پرداخت وام کمک هزینه سفر عتبات عالیات دانشجویان : دانشجویانی که از طریق ثبت نام در سایت ستاد عتبات دانشگاهیان،به عتبات مشرف شده اند می توانند با ارائه مستندات در صورت متاهل بودن مبلغ 15/000/000  ریال و در صورت تجرد مبلغ 10/000/000 ریال وام دریافت نمایند.در غیر این صورت،با ارائه روادید ممهور به مهر خروج از کشور می توانند از وام زیارت عتبات به مبلغ 7/000/000 ریال استفاده کنند


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز