تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
کلاس های  استاد موسوی برای دانشجویان ترم یک به شرح زیر برگزار می گردد
دوشنبه 18-16  وبلاگ نویسی
دوشنبه 20-18 کاربرد فناوری اطلاعات
 حضور کلیه دانشجویانی که  دروس فوق را اخذ نموده اند الزامی می باشد


آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز