تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
در خصوص اعزام دانشجویان موارد زیر به اطلاع می رساند:

 زمان اعزام روز دوشنبه به تاریخ 14 اسفند ماه 1396  رأس ساعت 21 برای خواهران و 22 برای برادران می باشد.

وسیله های شخصی از جمله بشقاب، قاشق و چنگال، لباس مناسب، دفترچه بیمه و... را به همراه داشته باشند.

به همراه داشتن رضایت نامه پیوست از سرپرست خانواده( ولی/شوهر/قیم) توسط دانشجویان در زمان حرکت الزامی می باشد. در غیر اینصور از سفر ایشان ممانعت بعمل خواهد آمد.
آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز