تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
( زمان برگزاری امتحان مبانی فنون چاپ(استاد خانم محمودی 
یکشنبه: 95/3/30 راس ساعت 16 می باشد
جهت اخذ شماره صندلی، نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه جدید اقدام نمایید

آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز