تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
آخرین اطلاعیه های کلاس ها

... آرشیو اطلاعیه های مرکز
آخرین اخبار

... آرشیو اخبار
شرح خبر
قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی گرافیک
آخرین مهلت تحویل فرمهای کاربینی و کارورزی استاد کیانی روز دوشنبه مورخ 31/3/95 می باشد.
حضور دانشجو در زمان تحویل الزامی می باشد

آخرین اطلاعیه های مرکز

... آرشیو اطلاعیه های مرکز