سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی

جهت مشاهده نمرات و همچنین اعتراض به نمرات به سامانه سجاد (سامانه ذیل)مراجعه نمایید
نام کاربری : کد ملی
کلمه عبور  : کد ملی شماره شناسنامه
ورود به سامانه مشاهده نمرات - سامانه سجاد