تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
واحد مالی
واحد مالی

شماره حساب دانشگاه
بانک ملی
0104427627008

بانک ملت به نام موسسه مبنای سبز شمال 4559554211
شهریه دروس
 


شرح
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
تسویه حساب نیمسال دوم 97-96
قابل توجه كليه دانشجويان جهت تسويه حساب تا تاريخ 97/03/15 به امور مالي مراجعه نماييد،در غير اين صورت مسئوليت مشكل احتمالي برعهده دانشجوست
اطلاعیه های واحد مالی
تسویه حساب نیمسال دوم 97-96
تخفیفات دانشجویی
شروع درخواست وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم91-90
آخرین مهلت دریافت وام
وام دانشجویی