تصاویر
انجمن های علمی
آزمون جامع
مدیریت
واحد مالی
فرم ها و آیین نامه ها
گروه های آموزشی
سامانه الکترونیکی
صفحه اصلی
واحد مالی
واحد مالی

شماره حساب دانشگاه
بانک ملی
0104427627008

بانک ملت به نام موسسه مبنای سبز شمال 4559554211
شهریه دروس
 


شرح
یکشنبه 22 آبان 1390
آخرین مهلت دریافت وام

آندسته از دانشجویانی که به هنگام ثبت نام و انتخاب واحد درخواست تقسیط شهریه و یا دادن چک را دارند ،جهت دریافت وام تا 10/9/1390 به واحد مالی دانشگاه مراجعه نمایند ، در غیر اینصورت در ترمهای آینده هیچ نوع همکاری با دانشجو امکانپذیر نمی باشد

اطلاعیه های واحد مالی
تسویه حساب نیمسال دوم 97-96
تخفیفات دانشجویی
شروع درخواست وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم91-90
آخرین مهلت دریافت وام
وام دانشجویی