ضوابط آموزشی

 

ضوابط آموزشی( مخصوص دانشجو)

مقدمه:

ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت پذیرفته شدن جنابعالی در دانشگاه جامع علمی – کاربردی به منظور آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی، نظر آن عزیز را به موارد زیر جلب نموده خواهشمند است تمام موارد زیر را به صورت کامل و با دقت مطالعه نموده و قسمت ذیربط را امضا نمایید. بدیهی است آگاهی دانشجویان عزیز از برخی ضوابط و مقررات آموزشی می تواند نقش موثری را در پیشرفت تحصیلی و ارتقا آموزش های مهارتی، ایفا نماید.

 • نام نویسی
 • دانشجو موظف است در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود، برای نام نویسی و انتخاب واحد به مرکز آموزشی شخصاً مراجعه نماید. عدم مراجعه برای نام نویسی، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
 • سال تحصیلی
 • هر سال تحصیلی مرکب از دو نیم سال تحصیلی و در صورت لزوم یک دوره تابستانی است. هر نیم سال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.
 • تعداد واحدها در هر نیمسال تحصیلی
 • هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 احد درسی را انتخاب نماید.
 • در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.
 • اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در اینصورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ نماید.
 • در صورت اخذ درس کارورزی در نیم سال عادی دانشجویان می توانند صرفا تا سقف 14 واحد درسی (2 واحد درس کارورزی به همراه 12 واحد درسی ) انتخاب واحد نمایند.
 • برای دانشجویان که در نیم سال آخر تحصیلی و یا دارای معدل بالای 17 می باشند سقف ارائه واحد به 18 واحد(2 واحد رس کارورزی به همراه 16 واحد درسی) افزایش می یابد.
 • اخذ و اجرای دروس کارورزی در تابستان از افزایش سنوات تحصیلی جلوگیری می نماید.
 • حذف و اضافه
 • دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی ، حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی را حذف نماید. مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز(با توجه به بند3) ننماید.
 • حضور در جلسات درس و امتحانات
 • حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است.
 • اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلات و یا در جلسه امتحان پایان نیم سال آن درس غیبت داشته باشد، چنانچه غیت دانشجو ه تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه ان درس حذف می شود در این صورت رعایت حدنصاب 12 واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل وی محسوب می شود.
 • حداقل نمره قبولی
 • حداثل نمره قبولی در هر درس 10 است.
 • مشروطی
 • چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند.
 • مرخصی تحصیلی
 • دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 1 نیم سال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
 • مدت مرخصی تحصیلی ، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
 • انصراف از تحصیل
 • ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود.
 • در صورتی که تاریخ انصراف از تحصیل دانشجویان بعد از مهلت حذف و اضافه باشد، شهریه پرداختی(شهریه ثابت و شریه متغییر) قابل بازگشت نمی باشد ولی چنانچه تاریخ انصراف قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغییر قابل بازپرداخت می باشد.(شهریه ثابت و حق نظارت غیر قابل برگشت است.)
 • حذف پزشکی
 • چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس یا ترم را داشته باشد می بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت گواهی و مدارک پزشکی را برای تایید پزشک معتمد موسسه و مراکز آموزش علمی – کاربردی ارائه نمایند. لازم به ذکر است در صورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پزشکی درس امکان پذیر نمی باشد.

 

 • معادل سازی دروس
 • دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل سابق دانشگاه های دولتی ، آموزشکده های فنی و حرفه ای علمی – کاربردی (ترمی و پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه به نحوی معادل سازی می گردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل 25 واحد درسی ثت نام نموده و بگذرانند.
 • تنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل سابق دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، معادل سازی می گردد.
 • نمره دروس معادلسازی می بایست حداقل 12 باشد.
 • حداکثر مدت مجاز تحصیل
 • حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی نا پوسته 2 سال است.