وظیفه عمومی برادران

دانشجویان فارغ التحصیل در هر مقطع حداکثر 6 ماه فرصت دارند که جهت اخذ دفترچه اعزام به خدمت اقدام کنند

این مدت زمان برای دانشجویان انصرافی ، اخراجی و ترک تحصیل 4 ماه می باشد