موارد انضباطی جلسه امتحان

موارد انضباطی جلسه امتحان مربوط به دانشجویان

 


1-  دانشجویان 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در مرکز آموزش حضور داشته باشند.
2- قبل از استقرار بر روی صندلیها، شماره صندلی را با شماره اعلام شده تطبیق دهند (هرگونه جابجایی در شماره صندلی تخلف محسوب میشود) .
3- دانشجویان کارت معتبر دانشجویی صادر شده توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و کارت شرکت در جلسه امتحان را در هر جلسه امتحان همراه داشته باشند.
4- دانشجویان موظف هستند در طول برگزاری امتحان، آرامش و سکوت جلسات امتحانی را حفظ نمایند.
5- با موضوع تخلف در امتحانات بر اساس نظر شورای حل اختلاف برخورد خواهد شد. برخی از مسایل تخلف به شرح زیر است:
5-1)داشتن کارت دانشجویی جعلی.
5-2)استفاده از هرگونه نوشته، یادداشت، جزوه، کتاب و استفاده از تلفن همراه.
5-3) رد و بدل کردن هرگونه نوشته با سایر دانشجویان و هرگونه وسیله بدون هماهنگی با مراقبین.
5-4) نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجویان دیگر و یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجویان دیگر.
5-5) نوشتن هرگونه اطلاعات بر روی بدن، لباس، صندلی و یا وسایل دیگر.
5-6) برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین و خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امتحان.
5-7)چنانچه فرد دیگری به جای دانشجو در امتحان حضور داشته باشد، تخلف محسوب شده به شورای حل اختلاف معرفی خواهند شد.
6- برگههای امتحانی منگنه شده را تفکیک و جداسازی ننمایند.
7- جلسات امتحانی را قبل از انجام حضور و غیاب توسط عوامل اجرایی امتحانات، ترک ننمایند.
8-مستندات و مدارک امتحانی را از جلسه امتحان خارج ننمایند
9-دانشجو، مشخصات خود را با صندلی و برگه های امتحانی چک و در صورت عدم درج در برگه‌های سوالات و پاسخنامه در آنها قید نماید.
10- عدم ارتکاب تقلب به هر نحو که موجب انتفاع دانشجو گردد.
11-عدم همراه آوردن وسایل: کتاب، جزوه، برگه به استثناء مواردی که توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش قبلا بصورت کتبی اعلام گردیده باشد.
12- عدم همراه داشتن پیجر و موبایل و تجهیزات آنها بصورت روشن. (توصیه میشود از همراه داشتن آن در جلسه امتحان خودداری گردد و یا تحویل مسئول برگزاری آزمون گردد).
13- عدم همراه داشتن تجهیزات ارسال، ضبط و پخش صدا
14-عدم همراه داشتن ماشین حساب به استثناء مواردی که توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش قبلاً بصورت کتبی اعلام گردیده باشد.
15- عدم مبادله هر شیء یا وسیله بین دانشجویان.
16-عدم تمرکز نگاه به سایر دانشجویان در حال امتحان و برگه آنها.
17-عدم صحبت با دیگر دانشجویان و مراقبین در حین برگزاری آزمون (مدرس یا نماینده ایشان از این مورد مستثنی میباشد.)
18-عدم ارتکاب هر عملی که موجب بهم خوردن نظم و آرامش جلسه آزمون باشد، مانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاری

با تشکر و آرزوی موفقیت

" دایره امتحانات